# 7 – Næringsetaten

Utfordringer er nødvendige for å kunne sette pris på suksess.

Det er uhorvelig mange søknadsprosesser du må igjennom når du skal åpne opp ditt eget serveringssted. For mange vil Næringsetaten være første stopp.

Denne etaten har ansvaret for å godkjenne skjenke- og serveringsbevilgning og ikke minst gjennomfører etaten kunnskaps- og etablererprøven. Etaten følger naturlig nok også opp skjenke- og serveringsbevilgningen da gjennom skjenkekontrollører. I tillegg følger etaten opp omsetningsoppgaver og bevilgningsgebyr.

Under denne delen av guiden skal vi ta for oss samtlige av de ovennevnte punktene.

BEVILGNINGER

Serveringsbevilgning

Det første du gjerne søker om dersom du skal åpne et serveringssted er serveringsbevilgning. Dette er en rettighet som gis til deg/bedriften slik at det lovlig kan serveres mat og drikke på stedet.

Bevilgningen gjelder kun for det serveringssted og den person som står som bevilgningshaver i tillatelsen. Det er verdt å nevne at bevilgningshaveren kan ha flere tillatelser som gjelder for andre lokasjoner. Serveringsbevilgningen kan dog ikke overdras til andre eller “selges” videre.

Serveringsbevilgningen gis for en tidsubegrenset periode. Dette i kontrast til skjenkebevilgningen som kun gis for en periode på fire år.

Du søker om bevilgning til den kommune hvor driften er lokalisert.

Følgende krav må være oppfylt for å nå frem med en søknad om serveringsbevilgning:

 • Serveringsstedet skal ha en daglig leder som er myndig og som har bestått etablererprøven.
 • Bevilgningshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel i forhold til lover slik som regnskaps- og straffelovgivningen (forhold som er eldre enn fem år kan dog ikke medregnes).

Ved innsendelse av søknad vil behandlingstiden være maksimum 60 dager.

Etablererprøven

For å kunne inneha serveringsbevilgning (for å servere mat og drikke) må den som skal være daglig leder på stedet bestå etablererprøven. Daglig leder må ha fylt 18 år.

Dette er en flervalgsprøve med 50 spørsmål. For å bestå kan du ikke ha mer enn 10 feil. Du kan ta prøven så mange ganger du ønsker, men det koster kr 400 pr gang.

Prøven har fokus på lov om serveringsvirksomhet, internkontrollforskrifen og bokføringslovgivningen.

Skjenkebevilgning

Dersom du skal servere alkoholholdig drikke må du søke om serveringsbevilgning og skjenkebevilgning. Stedet må altså allerede ha en daglig leder som er myndig og som har bestått etablererprøven.

I tillegg må følgende krav må være oppfylt for å nå frem med en søknad om skjenkebevilgning:

 • Bevilgningshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, samt annen lovgivning på området som anses som relevant.
 • Det skal utpekes en styrer og en stedfortreder som godkjennes av bevilgningsmyndigheten.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt i virksomheten eller ha en form for eierstilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og bestått kunnskapsprøven.

I tillegg må du også sende inn:

 • Leiekontrakt eller skjøte
 • Ved uteserving: grunneiers tillatelse for uteservering
 • Tegninger av lokalet
 • Aksjeeierbok dersom aksjeselskap
 • Oversikt over eiere – dersom bakenforliggende eierforhold ikke kommer til uttrykk i aksjeeierboken

For å inneha skjenkebevilling må altså den som utpekes som styrer og stedfortreder, gjerne daglig leder eller eier, ha bestått både etablererprøven og kunnskapsprøven.

Saksbehandlings er på ca. 3 måneder fra du sender inn alle nødvendige dokumenter.

Kunnskapsprøven

For å inneha en skjenkebevilgning må kunnskapsprøven være bestått. I tillegg er det krav om at styrer eller stedfortreder skal være 20 år gammel.

Prøven en flervalgsprøve hvor du får maksimalt 60 minutter på å besvare 30 spørsmål. Du må ha riktig på 24 av disse spørsmålene for å bestå.

Pensum vil være: kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Du kan bruke ordbok under prøven. Husk å ta med legitimasjon og kvittering for betalt kursavgift. Kursavgiften er på kr 400,-.

Du kan teste dine kunnskaper her:

OMSETNINGSOPPGAVE

Dersom du har salgs- og skjenkebevilgning må du betale bevillingsgebyr. Størrelsen på dette gebyrer er avhengig av hvor stort salg man har på sin bevilgning.

Minstesats for skjenking er kr 5 400,- i året. Dersom du skjenker alkohol vil du nok lett overstige minstesatsen. Da vil i så fall følgende satser gjelde (fra alkoholforskriften):

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

For de forskjellige gruppene gjelder følgende satser:

0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Det er viktig å huske på at revisor må bekrefte hvor mange liter alkoholholdig drikke som er solgt ved innsendelse.

Da har du kontroll på Næringsetaten. Minefeltet kommer gjerne nå, Mattilsynet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*